Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Bekijk Privacyverklaring.

Sluiten

Disclaimer & Privacyverklaring

Reijnders Graveer & Lasertechniek

Algemene informatie
Dank voor uw bezoek aan www.rgenl.nl en het lezen van onze disclaimer. Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. is een productiebedrijf dat in een breed marktsegment uitsluitend voor derden produceert.

Aanvaarding
Op de inhoud en het gebruik van de website van Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Voorts behoudt Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op de website van Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. is informatie van algemene aard en houdt geen (individueel) advies in. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend.

Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Het gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. is u graag van dienst om u in een vrijblijvend gesprek, telefonisch of via e-mail van specifieke informatie te voorzien. In deze situaties beschikken wij echter niet over het volledige dossier en kunnen wij omwille van de efficiëntie niet instaan voor de volledige juistheid van enige informatie. Ook voor (vrijblijvende) adviezen, in welke vorm dan ook, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. De informatie is enkel ter kennisname.

Verwijzingen
Op de website van Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. kunnen verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn opgenomen. Verwijzingen naar websites en andere bronnen die niet door Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van derden en de websites waarnaar verwezen wordt.

Overeenkomsten
De informatie op de website van Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. is vrijblijvend en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen in de algemene voorwaarden. Voorts kunnen op aan de website vermelde prijzen en/of tarieven nimmer rechten worden ontleend.

Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cliënten omtrent advisering, product of diensten die worden geleverd is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. stuurt, zullen 
vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V. daartoe op grond van de wet of een overheidsbevel verplicht is. Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden en gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V.. Met 
uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Reijnders Graveer en Lasertechniek B.V.. Een uitzondering vormt het downloaden en printen van de informatie op deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

PRIVACYVERKLARING  versie 18 juni 2018

Reijnders Graveer & Lasertechniek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. 

Contactgegevens

Reijnders Graveer & Lasertechniek
Edisonweg 21a, 4207 HE Gorinchem
0183 - 62 19 68
info@rgenl.nl
www.rgenl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reijnders Graveer & Lasertechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (zakelijk)
 • Telefoonnummers (zakelijk)
 • E-mailadres (zakelijk)
 • Functie
 • IBAN bankrekeningnummer (zakelijk)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rgenl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reijnders Graveer & Lasertechniek verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of toestemming voor de volgende doelen:

 • Verzenden van facturen en het afhandelen van uw betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reijnders Graveer & Lasertechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reijnders Graveer & Lasertechniek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reijnders Graveer & Lasertechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens
Klanten administratie
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Reden: Overeenkomst
Financiële administratie
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Reden: Wettelijke termijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Reijnders Graveer & Lasertechniek kan uw persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reijnders Graveer & Lasertechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reijnders Graveer & Lasertechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reijnders Graveer & Lasertechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rgenl.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Reijnders Graveer & Lasertechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reijnders Graveer & Lasertechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rgenl.nl

 

Neem contact met mij op

Reijnders Graveer & Lasertechniek is aangesloten bij

© 2016 - Bergman Media